MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

AMAÇ

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup;) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
 • Tüm çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
 • Faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

KAPSAM

Elektronik ve/veya fiziksel ortamda temin edilen ve saklanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi veri envanterinin kapsamı aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir.

 • Mevcut şirketlerin çalışanlarına ve eski çalışanlara ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler
 • Burs başvurusunda bulunan ve/veya Burs alan kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler
 • Tedarikçilere, müşterilere ve ziyaretçilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler

 

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi’nin burs faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi ve planlanması ile icrasına destek olunması amaçları doğrultusunda burs başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri işlenmektedir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen burs başvuruları için alınan kayıtlar; burs başvurusunda bulunan ancak burs almaya hak kazanamayan kişilere ait veriler kişinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki öğrenimi süresince elektronik ortamda saklanır.

Burs başvurusunda bulunan ve burs alan kişilere ait kişisel veriler dış ağ elektronik ortamında kişinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki öğrenimi süresince elektronik ortamda saklanır. Ancak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi’nin faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu mevzuat gereğince, burs başvurularına ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği korunarak ve güvenli bir şekilde saklamak kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma ve başvurulan ilgili şirketle paylaşma hakkını saklı tutar.

Burs başvurusunda bulunan adayların burs sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi tarafından; aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 1. Burs başvurusunda bulunan adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini kategoriye uygunluğunu değerlendirmek;
 2. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
 3. Başvuru ve burs süreci hakkında aday ile iletişime geçmek;
 4. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;

Burs başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 1. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
 2. Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi tarafından yapılan araştırmalar; 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.
 2. Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, başta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 • Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları
 • Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular
 • Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar
 • Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler
 • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.


KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. 5. madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak aşağıda yer alan adrese iletebilirsiniz.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI

 

Adres

Nuhkuyusu Cad. No:110 Bağlarbaşı Üsküdar / İSTANBUL

E-Posta

vakif@ilahiyatvakfi.com

 

 1. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.
 2. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
 3. Başvurunun sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan veri sahibinin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde tarafımıza ıslak imzalı bir dilekçe ile talebini iletmesi beklenmektedir.

·  Adı-Soyadı

·  T.C. Kimlik Numarası

·  Adresi

·  Cep Telefonu Numarası

·  E-Posta Adresi

·  Talep konusu

·  İletişim Adresi Tercihi

·  Başvuru Tarihi

·  İmza

 1. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

ÖNEMLİ NOT: Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına / paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin,  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi’ne tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin, fotoğraf ve resimlerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı  Web Sitesi tarafından işlenmesine, elektronik sisteme yüklediğim eser ve projelerimin, burs süreci boyunca bu amaçla bağlantılı olarak işlenmesine, yine bursiyer etkinlik ve programları için işlenmesine, üçüncü kişilere aktarılmasına ve/veya yazılı görsel medyada paylaşılmasına, yine yukarıdaki paragrafta belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenmesine, tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve iletişim kurulmasına, kurulan ilişkiden doğan yükümlülüklerimin veya idari ya da adli makamlar tarafından talep edilen yükümlülüklerin karşılanması için toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve işlenmesine açıkça izin ve onay veriyorum.

Yine aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin de işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum, anladım ve kabul ediyorum. 
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı web sitesine yüklediğim bilgilerin tarafıma ait ve doğru olduğunu, üçüncü kişilerin fikri ya da sınai haklarını ihlal etmediğimi kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhüdüme aykırı davrandığım takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı burslarından değerlendirme dışı bırakılmayı ve burs aldığım takdirde bursu derhal iade edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.